Historie fotoklubu
Fotoklub FOS Sokolov založili dne 6. dubna 1961 nadšenci z řad fotoamatérů jako tvůrčí fotografickou skupinu z nejvyspělejších fotografů vybraných v jednotlivých fotoklubech celého okresu Sokolov. Zakladateli skupiny byli Karel Tvarůžek, František Bílek a František Smola. Dalšími členy při zrodu skupiny se stali: Bohouš Turynský, Václav Sýkora, Jaromír Jeřábek a Karel Hejl. Předsedou skupiny se stal Karel Tvarůžek, tajemníkem a hlavním organizátorem tohoto spolku byl František Bílek.

Krátce po svém vzniku měla skupina více než 20 členů. Náročné podmínky na systematickou tvorbu a povinné předkládání fotografií postupně skupinu redukovaly na 8 – 12 aktivních členů. FOS Sokolov prošel i krizovými obdobími, kdy hrozil rozpad skupiny. Díky spolupráci s vynikajícími fotografy Daliborem Stachem z Ostrova, Zdeňkem Halámkem z Karlových Varů, Vlastimilem Mackem z Chebu, Marií Altmanovou z Tachova, Jaroslavou Pergnerovou z Prahy a Janou Šplíchalovou z Řevnic zůstal klub zachován.

FOS Sokolov neměl zpočátku žádného zřizovatele, jeho členové se scházeli podle možností v restauracích a v bytech a svoji činnost si financovali z vlastních prostředků. Později fotoklub působil střídavě v různých závodních klubech, například v ZK Přátelství v Citicích, ZK železničářů v Sokolově a v sokolovském zámku. V roce 1987 se zřizovatelem spolku stal Městský dům kultury Sokolov a v jeho prostorách sídlí dodnes. Změny v organizaci amatérské umělecké činnosti se po roce 1989 citelně dotkly i tvůrčí skupiny FOS Sokolov, která se změnil v regionální fotoklub.

V roce 1990 se po úmrtí Karla Tvarůžka stal předsedou klubu František Smola. V roce 1994 se vzdal funkce tajemníka a hlavního organizátora klubu František Bílek, kterého vystřídal Jiří Beránek, místo hospodáře zastával Josef Herda. Oba své funkce vykonávali do roku 2003. V roce 1995, z důvodu navázání spolupráce s německými fotokluby, se předsednické funkce vzdal František Smola a na tuto pozici byl i pro znalost němčiny zvolen Ludvík Erdmann.

Pro nezbytnost transparentního ekonomického fungování se fotoklub 26. 7. 2007 transformoval na právní subjekt občanského sdružení pod názvem FOS Sokolov, o. s. Předsedou občanského sdružení byl zvolen Miroslav Müller, místopředsedou a výkonným prezidentem fotoklubu se stal Ludvík Erdmann, hospodářkou byla zvolena Adéla Vášová, o soutěže, mapové okruhy a webové stránky se stará Miloš Váša. Od založení právní formy občanského sdružení je činnost fotoklubu finančně podporována městem Sokolov prostřednictvím jeho grantové politiky.

Za 50 let činnosti se FOS Sokolov podílel fotografiemi na mnoha výstavách a soutěžích doma i v zahraničí, za což obdrželi jeho jednotliví členové, ale i jako kolektiv mnoho cen a uznání.

FOS Sokolov

Na podnět Městského úřadu v Sokolově v rámci rozvíjející se spolupráce s partnerským německým městem Saalfeld začal FOS Sokolov v listopadu 1994 spolupracovat s fotoklubem z tohoto města. Fotoklub pod názvem FAC Saalfeld/Rudolstadt e. V. již dříve spolupracoval s dalšími fotokluby FAC Mainleus/Kulmbach e. V. a Fotogruppe „elektron“ Lübbenau-Spreewald e.V. Sokolovský fotoklub navázal v roce 1995 i s těmito spolky přátelské aktivní vztahy. Společně se pořádaly různé foto-výlety, výstavy, meziklubové soutěže a jiné aktivity.

Dne 15. září 2001 (při společné výstavě v Lokti nad Ohří) se tyto spolky rozhodly založit česko-německé fotografické sdružení pod názvem „G 4“, které se později rozrostlo o další kluby, jimiž jsou: Foto-Club Vogtland Plauen, Fotoclub Merseburg e. V. a Fotoclub Filderstadt e. V. Společně dnes tvoří česko-německé fotografické sdružení sedm stabilních fotoklubů pod označením „G 7“. Kromě aktivit s německými fotokluby se sokolovský fotoklub pravidelně účastní mapového okruhu Nekázanka a Ratibořického MO, kde rovněž docílil již četných úspěchů. Členové klubu se též podílejí na různých regionálních, národních i mezinárodních výstavách.

Kromě toho klub pořádá tradičně v posledních 12 letech dvě výstavy v Sokolově. Vždy v první polovině roku Fotografické setkání, na kterém se prezentuje všech sedm fotoklubů „G 7“ a v září, v rámci Hornické poutě, Setkání přes hranici, kde společně se sokolovským fotoklubem vystavuje vždy jeden fotoklub ze sdružení „G 7“.

Fotoklub má v současnosti 11 členů. Jsou to: Ludvík Erdmann, Miroslav Müller, Václav Suchý, Josef Šimeček, Miloš Váša, Adéla Vášová, Martin Valdhans, Hans-Joachim Schiemenz, František Chytra, Jiří Nárta a Vladimír Rešetár. Hans-Joachim Schiemenz žije v Německu a tím se fotoklub FOS Sokolov stal "mezinárodním klubem". Tento člen klubu posílá své fotografie elektronicky a klub zajistí jejich zhotovení.

Fotoklub FOS Sokolov, o. s. se schází dvakrát v měsíci v pronajaté klubovně č. 405 Městského domu kultury Sokolov, podle předem stanoveného plánu. Přesné termíny schůzek jsou uvedeny na titulní stránce.

V průběhu posledních dvaceti let vznikla dobrá spolupráce mezi představiteli města, Městského domu kultury Sokolov a Muzeem Sokolov p. o. Karlovarského kraje poskytováním fotografií pro potřeby těchto institucí, fotoklub reprezentuje úspěšně město Sokolov nejen v partnerských městech Sokolova v Německu, ale podílí se i na ostatních kulturních akcích města Sokolova. Uvedené instituce poskytují fotoklubu prostory a finanční prostředky pro klubové aktivity, za což jim právem patří naše upřímné poděkování.

Za FOS Sokolov L.Erdmann

verze v německém jazyce

Über die fünfzigjährige Geschichte des FOS Fotoklubs Sokolov o.s.

Der Fotoklub FOS Sokolov wurde am 6. April 1961 von den Enthusiasten aus den Reihen der Fotoamateure als Fotogruppe gegründet, die von den fortgeschrittensten Fotografen der jeweiligen Fotoklubs der ganzen Region Sokolov ausgewählt wurden. Die Gründer der Gruppe waren Karel Tvarůžek, František Bílek und František Smola. Die weiteren Mitglieder der gründenden Gruppe wurden Bohouš Turynský, Václav Sýkora, Jaromír Jeřábek und Karel Hejl. Vorsitzender der Gruppe wurde Karel Tvarůžek, Schriftführer und Hauptorganisator von dem Verein war František Bílek.

Kurz nach der Gründung hatte die Gruppe mehr als 20 Mitglieder. Die anspruchsvollen Bedingungen auf eine systematische Gestaltung und obligatorische Vorlegung der Fotografien reduzierten die Gruppe auf 8-12 aktive Mitglieder.

Der FOS Sokolov hat auch einige Krisenmomente hinter sich, wann auch Zerfall der Gruppe drohte. Dank der Zusammenarbeit mit den ausgezeichneten Fotografen Dalibor Strach aus Ostrov (Schlackenwerth), Zdeněk Halámek aus Karlovy Vary (Karlsbad), Vlastimil Macek aus Cheb (Eger), Marie Altmanová aus Tachov (Tachau), Jaroslava Pergnerová aus Praha (Prag) und Jana Šplíchalová aus Řevnice (Rewnitz) blieb der Fotoklub erhalten.

FOS Sokolov hatte am Anfang keinen Träger, die Mitglieder trafen sich nach Möglichkeiten in verschiedenen Restaurants oder Wohnungen und finanzierten ihre Tätigkeit von eigenen Mitteln.

Später funktionierte er abwechselnd in diversen Betriebsklubs, z. B. im ZK Přátelství (Freundschaft) in Citice, weiter im ZK der Eisenbahner in Sokolov und im Sokolover Schloss. Träger vor der sanften Revolution wurde das Stadtkulturhaus Sokolov, wo der Klub bis heute siedelt.

Die Veränderungen in der Organisation der Amateur – Kunsttätigkeit nach dem Jahr 1989 traten spürbar der schöpferischen Gruppe des FOS Sokolov nah und dieser verwandelte sich in einen regionalen Fotoklub.

Nach dem Tod von Karel Tvarůžek im Jahre 1990 wurde als Klubvorsitzender František Smola gewählt. Im Jahre 1994 lag František Bílek die Funktion des Schriftführers und des Hauptorganisators nieder und er wurde von Jiří Beránek ersetzt. Die Position des Geschäftsführers übte Josef Herda aus. Beide führten ihre Funktionen bis 2003 durch. Im Jahre 1995, auf Grund der Anknüpfung der Zusammenarbeit mit deutschen Fotoklubs, lag František Smola seine Funktion nieder und auch wegen der Deutschkenntnisse wurde auf diese Position Ludvík Erdmann gewählt.

Wegen der Notwendigkeit der ökonomisch transparenten Funktionsfähigkeit des Fotoklubs wurde dieser auf ein Rechtsubjekt einen eingetragenen Verein am 26. Juli 2007 unter dem Namen FOS Sokolov, o.s. (e.V) transformiert. Als Vorsitzender des Vereins wurde Miroslav Müller gewählt, Stellvertreter und vereinsführender Präsident wurde Ludvík Erdmann, Geschäftsführerin wurde Adéla Vášová gewählt und die Wettbewerben und Kartenkreisen versorgt Miloš Váša. Seit der Gründung des Rechtsubjekts unterstützt die Stadt Sokolov die Tätigkeit des Fotoklubs mit Hilfe der Zuschusspolitik.

Im Laufe der fünfzigjährigen Tätigkeit des FOS Sokolov erhielten ihre Mitglieder und der Fotoklub selbst auf vielen Ausstellungen und Wettbewerben im In- und Ausland zahlreiche Preise und Anerkennungen.

Auf den Anstoß des Stadtamtes in Sokolov im Rahmen der aufblühenden Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Saalfeld fing der FOS Sokolov im November 1994 an, mit dem Fotoklub aus dieser Stadt zusammenzuarbeiten. Der Fotoklub FAC Saalfeld/Rudolstadt e. V. arbeitete schon früher mit mit weiteren Fotoklubs FAC Mainleus/Kulmbach e. V. und Fotogruppe „elektron“ Lübbenau-Spreewald e.V. zusammen. Der Sokolover Fotoklub band sich der Zusammenarbeit an und knüpfte mit den Fotoklubs freundliche und aktive Beziehungen. Zusammen wurden verschiedene Fotoausflüge, Ausstellungen, Wettbewerbe und andere Tätigkeiten organisiert.

Am 15. September 2011 (bei der gemeinsamen Ausstellung in Loket nad Ohří – Ellbogen) entschieden sich diese Vereine einen deutsch – tschechischen Fotoverein unter dem Namen „G 4“ zu gründen, der sich später um weitere Fotoklubs verbreitete und zwar den Foto-Club Vogtland Plauen, Fotoclub Merseburg e. V. und Fotoclub Filderstadt e. V. Zusammen bilden den deutsch – tschechischen Fotoverein sieben stabile Fotoklubs unter dem Namen „G 7“.

Außer der Aktivitäten mit den deutschen Fotoklubs nimmt der Sokolover Fotoklub regelmäßig an dem Kartenkreis Nekázanka und dem Kartenkreis von Ratibořice teil, wo er auch zahlreiche Erfolge erreicht hat. Die Klubmitglieder nehmen auch an verschiedensten regionalen, nationalen und internationalen Ausstellungen teil.

Daneben organisiert der Fotoklub schon traditionell in den letzten 12 Jahren zwei Ausstellungen in Sokolov. Immer in der ersten Hälfte des Jahres die Fotobegegnung, auf der alle sieben Fotoklubs der „G 7“ präsentiert werden, und immer im September im Rahmen der Bergmännischen Kirchweih eine Grenzüberschreitende Begegnung, wo zusammen mit dem Fotoklub aus Sokolov einer von den Fotoklubs der Gruppe „G 7“ ausstellt.

Der Fotoklub hat in der Gegenwart 17 Mitglieder: Es sind: Petr Callo, Lenka Dvořáková, Ludvík Erdmann, Jarmila Fiřtová - Hasová, Jaroslav Fiřt, Jiří Janisch, Miroslav Kolbasa, Vítězslav Marvánek, Miroslav Müller, Petr Pohanka, Václav Suchý, Olga Szabó, Josef Šimeček, Miroslav Thiele, Miloš Váša, Adéla Vášová. Im Jahre 2003 bat der Fotograf aus Alaska Ivan Šimonek um die Eingliederung unter die Klubmitglieder. Damit wurde auch der FOS Sokolov ein „internationaler Klub“. Der Fernmitglieder Ivan Šimonek schickt seine Fotografien elektronisch zu und der Klub druckt sie aus.

Der Fotoklub Sokolov, o.s. trifft sich zwei mal pro Monat in dem untermieteten Klubraum Nr. 405 des Stadtkulturhauses in Sokolov immer nach einem im Voraus festgelegten Plan. Die genauen Termine der Treffen werden immer auf der unten genannten Webseite veröffentlicht, wo man sich auch einige Fotografien der Klubmitglieder ansehen kann und sich über die weitere Tätigkeit des Klubs informieren kann.

Februar 2011